Pojęcie zrównoważonego rozwoju często bywało mylnie stawiane na równi z ekorozwojem, który jest jego elementem składowym. Zrównoważony rozwój to m.in. gospodarowanie zasobami środowiska naturalnego w taki sposób, aby zaspokajanie potrzeb obecnie żyjących ludzi nie zmniejszało szans na dobrobyt przyszłych pokoleń. Co to oznacza w praktyce?

 

Definicje zrównoważonego rozwoju

 

Zrównoważony rozwój to „odzwierciedlenie polityki i strategii ciągłego rozwoju gospodarczego i społecznego bez szkody dla środowiska i zasobów naturalnych, od których jakości zależy kontynuowanie działalności człowieka i dalszy rozwój” (Lokalna Agenda 2001).

 

Do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju niezbędna jest spójność trzech komponentów: wzrostu gospodarczego, inkluzji społecznej oraz ochrony środowiska. Łączą się one wzajemnie, przenikają i w równym stopniu odgrywają kluczową rolę w dążeniu do osiągnięcia szeroko rozumianego dobrostanu poszczególnych jednostek oraz społeczeństw.

 

Zrównoważony rozwój a ochrona środowiska

 

Recykling, który ma bezpośredni wpływ na ograniczanie eksploatacji zasobów naturalnych jednorodnie wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju. Ponadto celami harmonijnego rozwoju są:

  • redukcja zużycia zasobów naturalnych do granic determinowanych przez możliwości ich ponownego odtworzenia lub w skali, która pozwala na sukcesywne zastępowanie ich tożsamymi substytutami,
  • stopniowa eliminacja z przemysłu substancji toksycznych zagrażających zdrowiu i życiu organizmów żywych,
  • utrzymanie poziomu emisji zanieczyszczeń w granicach wytyczanych przez pojemność asymilacyjną środowiska,
  • permanentna ochrona różnorodności biologicznej oraz – gdy zachodzi taka potrzeba – jej odtwarzania, na poziomach: gatunkowym, genowym, krajobrazowym i ekosystemowym,
  • wprowadzenie społecznej odpowiedzialności oraz partycypacji w procesach decyzyjnych dotyczących lokalnego środowiska przyrodniczego na danym obszarze,
  • stwarzanie warunków korzystnych dla zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego, jako dążenie do zapewnienia dobrobytu ludziom,
  • budowa społeczeństw inkluzywnych.

 

Ważne są również kwestie dotyczące likwidacji ubóstwa we wszystkich jego przejawach, zapewnienie równego wzrostu ekonomicznego, redukcja nierówności i dysharmonii społecznych oraz tworzenie szans dla wszystkich ludzi poprzez umożliwienie dostępu do osiągnięcia podstawowego standardu życia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *